§1. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu sklepu internetowego, dostępnego powszechnie pod adresem www.wlasnyprezent.pl, zwanego dalej Serwisem.
 2. Polityka prywatności Serwisu ma dla Użytkownika charakter informacyjny.
 3. Celem polityki prywatności jest wyraźne określenie podejmowanych przez Operatora Serwisu działań w zakresie gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz powiązanych ze sklepem internetowym, zwanym dalej Serwisem usług i wszelkich narzędzi, wykorzystywanych przez jego Użytkowników do wykonywania czynności takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego zachowań w ramach Serwisu.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej „RODO” jest Własny Prezent, adres poczty elektronicznej: kontakt@wlasnyprezent.pl, zwany dalej Operatorem Serwisu, będący jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.
 5. Użytkownik rozumiany jest w obrębie niniejszego zapisu jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za produkty oraz usługi oferowane przez Operatora Serwisu.
 6. Polityka prywatności przedstawiona w niniejszym dokumencie oparta jest o przepisy „RODO” („ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów Użytkowników, których zbierane dane dotyczą, w szczególności zaś zapewnia, że niniejsze dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z „RODO” oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane przez Operatora Serwisu dla celów jednoznacznie zdefiniowanych i zgodnych z prawem, a jednocześnie nie są one poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu ze wskazanymi celami.
 8. Wszelkie gromadzone dane przetwarzane są nie dłużej niż wynika to z potrzeb, ponadto przez cały ten czas zapewnione jest odpowiednie ich bezpieczeństwo, w zgodzie z przyjętą przez Serwis Polityką Bezpieczeństwa, co oznacza, że są one chronione z zastosowaniem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz niezbędnych, złożonych procedur bezpieczeństwa. Ma to na celu zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich – nieupoważnionych, a tym samym przez ich nieupoważnionym wykorzystywaniem.
 9. Operator Serwisu oświadcza, że na zasadach jasno przedstawionych w Regulaminie Serwisu oraz w obrębie Polityki Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych Użytkowników. Dostęp ten, z uwagi na funkcjonalność Serwisu może zostać powierzony innym podmiotom, odpowiedzialnym za realizację płatności za zakupy dokonywane przez Użytkownika, logistykę dostaw nabywanych produktów, które to podmioty gromadzą, przechowują oraz w razie konieczności przetwarzają dane osobowe zgodnie z własnymi Regulaminami i zasadami Polityki Prywatności. Jednocześnie Operator Serwisu potwierdza, że wspomniany dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej realizacji usług.
 10. Użytkownik Serwisu, korzystający z usług i narzędzi udostępnianych mu w ramach Serwisu potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Serwisu, Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies. Użytkownik, świadomy wszystkich oświadczeń, postanowień i zasad użytkowania Serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią wymienionych powyżej dokumentów, postępując według instrukcji pojawiających się na stronie internetowej Serwisu, zaznaczając w tym celu odpowiednie checkboxy, potwierdzające udzieloną zgodę.
§2. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych w obrębie Serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Własny Prezent,  po uprzednim zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie oraz w związku z wyrażeniem chęci korzystania z pełnej jego funkcjonalności.
 2. Gromadzenie niezbędnych danych Użytkownika odbywa się zgodnie z przepisami RODO, opartymi na zasadach minimalizacji, adekwatności, legalizmu, rzetelności, transparentności i prawidłowości przetwarzanych danych.
 3. Serwis www.wlasnyprezent.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o jego użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzane w formularzach oraz za pośrednictwem środków komunikacji, takich jak wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny informacje i dane,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych (komputerze, tablecie, smartfonie) plików cookies (tzw. ciasteczka) przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych serwisu,
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, między innymi za pomocą SSL.
 5. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 6. Serwis www.wlasnyprezent.pl może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Użytkownik Serwisu podejmując subskrypcję newslettera Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Operatora Serwisu www.wlasnyprezent.pl danych osobowych takich jak imię, płeć, adres e-mail, historia otwieralności wiadomości w celu przesyłania spersonalizowanych informacji handlowych i treści dostosowanych do preferencji Użytkownika. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna,
 8. Dane podane przez użytkownika w sposób dobrowolny w formularzu mogą stanowić jednocześnie zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane przetwarzane są jedynie w celach wynikającym wyraźnie z funkcji konkretnego formularza, między innymi w celu poprawnego przeprowadzenia procesu obsługi serwisowej lub kontaktu handlowego.
 10. Dane podane w formularzach mogą być, na wyraźnie określonych prawach i zasadach przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, z którymi Operator Serwisu we wskazanym zakresie współpracuje – dotyczy to również przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, j.b.r – NASK).
 11. Wybrane informacje o zachowaniu Użytkownika w sieci podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Operator serwisu oświadcza, że dane te wykorzystywane są wyłącznie do poprawnego administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia możliwie najbardziej sprawnej obsługi świadczonych przez Serwis usług hostingowych.
 12. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia pytania oraz czas wysłania odpowiedzi,
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  3. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (ang. referer link), gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  5. informacje o przeglądarce użytkownika oraz o wskazanym adresie IP.
 13. Powyższe dane nie są z żaden sposób kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisu, wykorzystywane są jedynie w celu poprawnego administrowania Serwisem.
 14. Operator Serwisu informuje, że w związku z istniejącą możliwością rejestracji indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik decydujący się na jego założenie może zostać zobowiązany do podania określonych danych, takich jak adres poczty elektronicznej, login i hasło. Dane te są bowiem niezbędne do prawidłowej rejestracji. Pozostało dane można podać dodatkowo, jednak Użytkownik nie jest do tego w żaden sposób zobligowany.
 15. Operator Serwisu, w ramach funkcjonalności sklepu internetowego, działającego pod adresem www.wlasnyprezent.pl może przechowywać wybrane informacje, jak na przykład dane niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem, będącym aktywnym klientem sklepu w ramach obsługi klienta, między innymi w celu przesłania wiadomości dotyczącej realizacji złożonego za pośrednictwem Serwisu zamówienia lub związanej z płatnościami czy logistyką dostaw. Kontakt też będzie możliwy również dzięki wykorzystaniu danych zamieszczonych w tym właśnie celu na zarejestrowanym, indywidualnym koncie Użytkownika.
 16. Ze względu na formę działalności i funkcjonalność Serwisu jego Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji oferowanych usług i jest uprawniony do ich wykorzystywania w następujących celach:
  1. złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu,
  2. zawarcia z Użytkownikiem umowy sprzedaży i świadczenia usługi w ramach Serwisu oraz jej realizacji,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, o ile Użytkownik uprzednio udzieli na tego rodzaju działania zgody,
  4. zapewnienia pełnej, profesjonalnej obsługi Użytkownika, w tym również założenia i dalszego zarządzania zarejestrowanym kontem Użytkownika, rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych oraz udostępniania niezbędnych do jego użytkowania funkcji,
  5. tworzenia indywidualnej oferty dla Użytkownika,
  6. monitorowania aktywności i zachowań Użytkowników w obrębie Serwisu,
  7. przeprowadzania badań i analiz, mających na celu poprawę działania Serwisu oraz dostępność produktów i usług,
  8. egzekwowania postanowień Regulaminu Serwisu
 17. Operator Serwisu, będący bezpośrednim administratorem danych osobowych jest uprawniony do ich przechowywania i wykorzystywania wyłącznie w zakresie realizacji określonych celów.
 18. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wybranych wiadomości przesyłanych przy zastosowaniu wewnętrznego systemu, jeśli mają one wyraźnie charakter spamu lub też zawierają jakiekolwiek niedozwolone treści bądź też zagrażają w jakikolwiek sposób bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu.
 19. Operator Serwisu zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. imię i nazwisko,
  3. nazwę firmy (w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami),
  4. NIP (w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami),
  5. adres dostawy produktów (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  6. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeśli jest inny niż adres dostawy),
  7. numer telefonu.
 20. Operator Serwisu oświadcza, że podanie danych przez Użytkownika dokonującego zakupu za pośrednictwem Serwisu w wyżej wskazanym zakresie jest dobrowolne. Ich podanie może okazać się jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie www.wlasnyprezent.pl oraz w Regulaminie Serwisu.
 21. Operator Serwisu przedstawia przykładowych odbiorców danych osobowych Użytkowników, będących aktywnymi klientami Serwisu:
  1. w przypadku Użytkownika, który za pośrednictwem Serwisu dokonał zakupu i korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub kurierską, Operator powierza zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu logistykę dostaw na zlecenie Operatora,
  2. w przypadku Użytkownika, który za pośrednictwem Serwisu dokonał zakupu i korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Operator powierza zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Serwisie.
 22. Operator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu, w celu poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty.
 23. Operator Serwisu informuje Użytkowników, że wykorzystuje następujące technologie śledzenia ich działań podejmowanych w ramach Serwisu:
  1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu prowadzenia złożonej analizy statystyk strony internetowej Serwisu, pozwalających na późniejszą emisję personalizowanych reklam.
 24. Wszelkie dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w prawnie dozwolonych granicach.
 25. Dane Użytkownika pozwalające na identyfikację osoby fizycznej udostępniane są wyłączenie za jego wyraźną i jednoznaczną zgodą.
Uwaga mamy ważny komunikat!Trwają prace techniczne.

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że już wkrótce etykiety z naszej strony bedzie można pobrać całokowicie za darmo. Jeśli są państwo zainteresowani prosimy o pozostawienie maila. Gdy tylko zakończymy prace poinformujemy państwa niezwłocznie.